Antidiscriminatiebeleid Euro Personeelsdiensten

Algemeen
Euro Personeelsdiensten is een uitzendbureau dat zich gespecialiseerd heeft op het uitlenen van mensen in de sectoren productie, schoonmaak, vleesverwerkende industrie en enige bouwwerkzaamheden.

Persoonlijk betrokken, deskundig, nuchter en flexibel. Dat is waar Euro Personeelsdiensten voor staat. In elke opdracht waarbij uitzenden willen wij de betrokken mensen persoonlijk leren kennen om vervolgens samen richting te geven aan werk.

Ons antidiscriminatiebeleid
Euro Personeelsdiensten discrimineert niet (maakt geen onderscheid tussen personen) op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Wij vinden dat iedereen een eerlijke kans op werk verdient. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden door Euro Personeelsdiensten daarom gelijk behandeld en alleen beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Wij zullen dan ook nooit ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie, onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Doel van dit beleid
Euro Personeelsdiensten wil aan iedereen duidelijk maken dat wij discriminatie binnen onze organisatie en in onze dienstverlening niet accepteren. Dit antidiscriminatiebeleid draagt daar aan bij. Hierin is vastgelegd wat ons standpunt is ten opzichte van discriminatie, wat wij doen om discriminatie binnen onze organisatie en in onze dienstverlening te voorkomen en waar medewerkers terecht kunnen voor overleg of een melding.

Ons anti-discriminatie statement

a. Euro Personeelsdiensten wijst iedere vorm van discriminatie af;
b. Euro Personeelsdiensten werkt niet mee aan discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Tenzij het selecteren op bepaalde criteria niet in strijd is met welke antidiscriminatie wetgeving dan ook of wanneer het selecteren op bepaalde criteria in een uitzonderlijk geval, een legitiem doel dient (Bijvoorbeeld veiligheid);
c. Euro Personeelsdiensten tolereert niet dat uitzendkrachten, eigen medewerkers en andere betrokken personen in onze dienstverlening, gediscrimineerd worden door derden. Ook niet als zij aan het werk zijn onder leiding en toezicht van een inlener. Wat wij doen om discriminatie te voorkomen. 

Veilig werkklimaat
Binnen Euro Personeelsdienstenmoeten medewerkers zich altijd vrij en veilig voelen om (vermoedens) van discriminatie aan te geven en te bespreken. Ook moeten alle medewerkers zich gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken van Antidiscriminatiebeleid Euro Personeelsdiensten – januari 2021 opdrachtgevers. Het creëren van een veilig werkklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag (in welke vorm dan ook) wordt voorkomen en wordt aangepakt, ligt hieraan ten grondslag.

Preventie
Wij verwachten van onze interne medewerkers dat zij tijdens hun werkzaamheden (vooral rondom de werving en selectie van arbeidskrachten) alert zijn op verzoeken van met een discriminerend karakter. Dat zij een dergelijk verzoek herkennen en er vervolgens voor zorgen dat er vanuit Euro Personeelsdienstengeen medewerking aan wordt verleend. Om discriminatie te voorkomen moeten onze interne medewerkers zich goed bewust zijn van wat wel en wat niet is toegestaan, in de werving en selectie van arbeidskrachten. Euro Personeelsdiensten brengt het onderwerp discriminatie en de regels daaromtrent daarom regelmatig onder de aandacht bij de medewerkers, zodat zij goed geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid.

Maatregelen die er voor zorgen dat medewerkers van Euro Personeelsdienstendiscriminatie kunnen signaleren en tegengaan zijn bijvoorbeeld:

  • dit beleid wordt bij indiensttreding van interne medewerkers overhandigd en doorgenomen tijdens het inwerktraject;
  • interne medewerkers van Euro Personeelsdiensten worden herhaaldelijk geïnstrueerd over hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
  • dit beleid is gepubliceerd op de website van Euro Personeelsdiensten;
  • discriminatie en het omgaan met discriminerende verzoeken is een vast agendapunt in het wekelijkse teamoverleg;
  • in de algemene voorwaarden van onze uitzendbureau, is een artikel opgenomen dat wij niet meewerken aan discriminatie bij het werven en selecteren van arbeidskrachten.

Continue proces
Wij beseffen dat alleen met het opstellen van dit beleid en het hanteren van de genoemde maatregelen, het niet vanzelfsprekend is dat daarmee discriminatie ook altijd voorkomen wordt. Euro Personeelsdiensten verplicht zichzelf dan ook om dit beleid regelmatig te evalueren en daar waar nodig blijkt aan te passen.

Vragen en klachten
Wanneer een medewerker binnen Euro Personeelsdiensten in aanraking komt met (het vermoeden van) discriminatie of een discriminerend verzoek, kan de medewerker voor overleg terecht bij de accountsmanager van de desbetreffende account van de desbetreffende bedrijfsdivisie. Ook wanneer de medewerker misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de accountsmanager. Ook kunnen zij contact opnemen met de intercedente en tevens vertrouwenspersoon binnen Euro Personeelsdiensten.

Eventuele klachten rondom discriminatie kunnen in eerste instantie worden aangekaart bij de accountsmanager van de betrokken account. Indien dit niet leidt tot afdoende resultaat kan men een klacht indienen via de contactenformulier van Euro Personeelsdiensten.